Daha iyi bir uyku deneyimi yaşamak ister misiniz?
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, mağazamızda size en doğru yatağı belirlemek için sizi ağırlayalım.
TEBRİKLER
Tempur Original 19 Yatak indiriminin yanında kullanabileceğiniz
Tempur yastıklarında geçerli %35 İndirim kazandınız
İNDİRİM KODU : TEMPUR019
İndirim kodunuzla birlikte sizi mağazalarımıza bekliyoruz.
Tempur Original 19 Yatak alındığında indirim geçerlidir ve farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.yatsan.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten merkezi Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:80, Pancar, Torbalı, İzmir adresinde bulunan İnci Mobilya Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Yatsan”) ile www.yatsan.com internet sitesine (“Websitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.
Yatsan ve Üye işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” birlikte taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Yatsan’ın sahip olduğu Websitesi www.yatsan.com‘dan Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

3. AMAÇ VE KAPSAM

Yatsan, www.yatsan.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup Websitesi'nde yer alan ürünlerin satıcısıdır.
İşbu Sözleşme uyarınca Üye, Yatsan tarafından yönetilmekte olan www.yatsan.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Yatsan tarafından satılan ürünleri satın almak istemektedir.
İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan kullanıma, üyeliğe, içerik ve ürünlere, uygulamalara, Yatsan tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklamalara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4. TANIMLAR

Çerez Politikası: Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Yatsan tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Yatsan’ın kişisel verilere ilişkin politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Aydınlatma Metni: Yatsan tarafından kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahibinin; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kanunda sayılan diğer hakları konusunda bilgilendirildiği metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Üye: Yatsan ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi'ne üye olan gerçek kişiyi ifade eder.
Websitesi: Yatsan’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.yatsan.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder

5. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Sözleşme’yi onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.
İşbu Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup Yatsan’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, Üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Yatsan’dan talepte bulunması halinde Yatsan, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Yatsan’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Yatsan’ın Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 5 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.
Üye’nin, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Yatsan’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye Websitesi üzerinde bulunan ilanların icaba davet niteliğinde olduğunu ve icap olmadığını; Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulabilmesi için Yatsan’ın kabulünün gerekli olduğunu kabul ve beyan eder.
Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda (yazılan yorumlar da dahil), işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Yatsan, ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

a) Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
b) Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte bulunan mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
c) Yorum ve puanlama bölümünün, Websitesi’nin amaçları dışında ve sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılması;
d) Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
e) Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Yatsan’ın yazılı onayı olmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

Yatsan’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini ve Üye’ye dair dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yatsan’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Yatsan, Üye’nin Websitesi’ni kullanmasını tamamen veya kısmen engelleme hakkına sahiptir. Websitesi’ni kullanırken işbu Sözleşme’ye ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyen Üye hakkında Yatsan’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Websitesi’nin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Yatsan’a ait olduğunu kabul eder. Üye, Yatsan’ın veya bağlı şirketlerinin veya iş ortaklarının mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Yatsan’ın veya hak sahibinin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. ​

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yatsan, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Websitesi'nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve ile Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Yatsan’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek vb. diğer olaylar, "Mücbir Sebep" olarak kabul edilmiş olup bu mücbir sebep halleri, Yatsan’ın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Yatsan ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
Websitesi’ne üyelik aşamasında Üye’nin ticari elektronik ileti izni vermesi halinde Yatsan, Üye ile Üye’nin Websitesi’ne kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır.
İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Üye Yatsan’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir. Ancak Yatsan’ın bahsi geçen şekilde devir ve temlik yapma hakkı bulunmaktadır.
Taraflar'dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
İşbu 9 (dokuz) maddeden ibaret Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle onaylandığı an itibariyle karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.